วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาถังแรงดัน พร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านเขาแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาถังแรงดัน พร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านป่าอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างระบบเพิ่มแรงดันน้ำ พร้อมวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ตอนสามแยกนางจงจิตร-สระน้ำ) หมู่ที่ 10 บ้านเขาวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผ 4383 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าโก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-บ่อโยก หมู่ที่ 13 บ้านเขาหลวง ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์บริเวณบันไดคอนกรีตน้ำตกวิภาวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง