วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างกำจัดขยะเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงดาดคอนกรีตพร้อมถนน สายดินแดง-ท่าโก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำคลองเหมน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำคลองเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายป่าอม-กงหนิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยมซอยไม้ขีด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงดาดคอนกรีตพร้อมถนน สายบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง