วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต๊นผ้าใบทรงโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ีที่ 12
3  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12
27  ส.ค. 2562
จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบริเวณซอยวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเรียงหินกันตลิ่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อชุดเครื่องเสียงโฮมเทียเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง