วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียมไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อไฟไซเรน LED แสงสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อชุดรับแขกไม้พร้อมเบาะรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง