วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านขุนเดช-ห้วยคุด หมู่ที่ 11
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมายสาว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมายสาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการยกระดับบดอัดหินผุถนน สายทุ่งเสม็ด-คลองระบายน้ำชลประทาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการยกระดับบดอัดหินผุถนน สายทุ่งเสม็ด-คลองระบายน้ำชลประทาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการบุกเบิกยกระดับบดอัดถนน ซอยโชค-วิรัตน์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9
15  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำและตกแต่งแท่นคบเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อตามโครงการแข่งขันกรีฑากีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
เช่าตามโครงการแข่งขันกรีฑากีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง