วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์-บ้านท่าโก หมู่ที่ 9
30  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7
29  ส.ค. 2561
ซื้อโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างทำระบบรายงานผลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อกระสุนปล่อยตัวนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อชุดนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง