วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังท หมายเลขทะเบียน ตค 2038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบด หมายเลขทะเบียน ตค 7161 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน ขข 3985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง