วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (รร.บ้านเขาพระอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านคอกช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.บ้านคอกช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการต่อเติมกันสาดรอบอาคารตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง