วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างต่อเติมระบบฉีดน้ำรถอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อตามโครงการกลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่/การผลิตอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อตามโครงการกลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง/การผลิตอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน
7  พ.ค. 2562
จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง