วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ)จำนวน 1,824 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) พร้อมเกรดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างกำจัดขยะเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างทำขาตั้งเหล็กสำหรับวางถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการจัดทำแผนที่แม่บท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างกำจัดขยะเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง