วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง-ถนนสายรองเมือง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องแก้ว-อนามัย หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกนางจิตร-สระน้ำ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อโต๊ะอาหารนักเรียนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง