วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย - ช่องแก้ว หมู่ที่ 15
18  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างกำจัดขยะเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงดาดคอนกรีตพร้อมถนน สายดินแดง-ท่าโก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำคลองเหมน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำคลองเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายป่าอม-กงหนิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง