วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟไซเรน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างตรวจเช็ครถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโต๊ะเต๊นท์เก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเล็กเล็กบ้านคลองกัด
26  ธ.ค. 2561
ซื้อของขวัญของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างกำจัดขยะเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง