องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์   เพชรรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 089-8734060
E- mail: admin@pakprak.go.th

นายสายัณ   รอดสุข

นางรินรดี   วิชัยดิษฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 096-7917993
โทร. 086-7416768
E- mail: admin@pakprak.go.th E- mail: admin@pakprak.go.th
     
นายวิชิต   บุรีรักษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-3081014
E- mail: admin@pakprak.go.th