องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

สมาชิกสภา อบต.

นายปัญญา ชนะภักดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงค์
นายสนั่น   อนุกูล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


    นายปัญญา   ชนะภักดี นายสมปอง   ชูดวง     นางสมคิด   พริกนุ่น นายสฤทธิ์   รักแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

นายวัชรา  จันทร์หลี
นางสมใจ  พลายด้วง
นายจรัญ  ฉิมเรือง
นายวิรัตน์  ดวงมุสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
 
 
   นายสนั่น   อนุกูล   นายสุริยัน   จันทร์รงค์     นางรัชนีกร   พรหมคง นายกระแส   เกิดกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 
 
นายพาณิช   ทองแก้วจันทร์    นายเอนก   สุขเผือก นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงค์ นายปรีชา   มีเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

 

นายเดชนะ   ขวดเกลี้ยง
นายอรุณ  เสียงใหญ่
นายเสงี่ยม   ดาววิจิตร
นายกฤษดา   ทองหยอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10 
นายมนิต   นกแก้ว
นายเจริญ   จันทร์สน
นายพวงศ์   ดีอ่อน
นายทวีป   เกตุแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

 
นายจิระพร   นวลศรีทอง
นางสาวเนตรนภา   สินทรัพย์
นายจำนงค์   ศรีวารินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14

 
นายอดุลย์ ดุกล่อง
นายวิทยา  มุขนาค
นายสมนึก   นาคงาม
นายสุชาติ   พินิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16