องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นางสาววรัชยา  ชุนสอน
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

จ่าเอกดนัยณัฐ รัตนภูมี นางจุฑามาส  รื่นพานิช -ว่าง- นางสาวปรีดา ซ้วนลิ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 

 


นางสาวภิรนันท์  จันทร์มณี

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ