องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

สำนักงานปลัด

จ่าเอกดนัยณัฐ  รัตนภูมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นางสาวภัทรพร เหมพันธ์   นางสาวจิราภรณ์  ฤทธิชาญชัย
นางสาวสุภัทษา รามอินทร์ นางสาวมณฑา อินณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศิริประภา  รัตนบุรี
นายวุฒิภัทร เกลาเกลี้ยง -ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธนัญนภา  ชูมณี
นางสาวชลิศา ขุนบุญจันทร์ นางสาวจุฑามาศ เพชรรัตน์ นางสาวพัชราพร ลั่นซ้าย นางสาวฉัตฑริกา จันทร์นุ่น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรีชา จงไกรจักร นายอาทิตย์ กาญจโนทัย นายสมพงษ์  หนู่น้อย นายจรัญ หัสสุวรรณ นายอุดม  ขุนพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์(รถฉุกเฉิน) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถขยะ)
นายระเบียบ มีจำนงค์ นางสาววันเพ็ญ ถนนทอง นายบุญยืน ฉุนกลิ่น นางพัชรี  จันทร์มุก
นายสิงหา  ทองบุญ
คนงาน คนงาน คนงาน คนงาน คนงาน
นางกัลยา มีจำนงค์ นายชำนาญ  เมืองโมน นายกิตติวินท์  สุดชนะ
นายวัชรินทร์  หัสสุวรรณ
คนงาน คนงาน คนงาน คนงาน
     

 
  นายสุริยา  ทิตระกูล

 นายราเชษฐ  เพชรศรี  
  คนงานประจำรถขยะ
 
 นักการภารโรง