องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การชำระภาษีป้าย [ 3 ส.ค. 2558 ]64
2 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ส.ค. 2558 ]64
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ส.ค. 2558 ]64
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ส.ค. 2558 ]64
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2558 ]63
6 การชะรำภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]64
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ (บุคคลธรรมดา) [ 3 ส.ค. 2558 ]64
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ (บุคคลธรรมดา) [ 3 ส.ค. 2558 ]65
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (บุคคลธรรมดา) [ 3 ส.ค. 2558 ]64
10 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ส.ค. 2558 ]64
11 การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย [ 3 ส.ค. 2558 ]65
12 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 3 ส.ค. 2558 ]64
13 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 3 ส.ค. 2558 ]64
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ส.ค. 2558 ]65
15 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. [ 3 ส.ค. 2558 ]63
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ส.ค. 2558 ]64
17 การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. [ 3 ส.ค. 2558 ]65
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคู่มือประชาชน [ 3 ส.ค. 2558 ]65