องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายปราโมทย์ เพชรรัตน์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
 
  ชื่อ + นายสุทัศนะ จินวงศ์
  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาววรัชยา  ชุนสอน

  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
 
  ชื่อ +
จ่าเอกดนัยณัฐ รัตนภูมี
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
 
  ชื่อ + นางจุฑามาส  รื่นพานิช
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
 
 
  ชื่อ + นายเสกสรรค์  สุทธิช่วย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวปรีดา ซ้วนลิ่ม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th