องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลป...
  การประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือแล...
  กิจกรรมการประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำ...
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 


 
 

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555