องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กองคลัง

     
   นางจุฑามาส  รื่นพานิช  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
นางสาวเครือพร  สุกบางพงศ์  นางสาวฉัตรชนก พินิจอักษร
นางปนิตา  พรอนันต์ไพศาล -ว่าง-  นางสาวอรุณี  สุขครุฑ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบ้ติการ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   
นางสาวนุชนาถ  นาคใหญ่
นางสาวพรนิภา  คล่องจริง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   
 นางเบ็ญจมาศ  สุทธิช่วย  นางศิริลักษณ์  ชุมแสง นางสาวหนึ่งฤทัย  ปังคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
 นายประเสิรฐ  จักรปั่น
  นายเรวัฒน์  เดชไกรทอง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ