องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
  ประชากรในตำบลปากแพรกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้   
 ทำการเกษตร  ประมาณร้อยละ  75  ของพื้นที่  (สวนยางพารา  ทำนา  และสวนผลไม้อื่น ๆ)  ทำการค้าขาย  ร้อยละ  10   รับจ้าง  ร้อยละ  142.2 หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ      จำนวน   3   แห่ง
  1.  ปั้มน้ำมัน   กฤตผกา   บริการ  สถานที่ตั้ง     หมู่ที่     10 ตำบลปากแพรก
  2.  ปั๊มน้ำมัน   เขาอินทร์  บริการ  สถานที่ตั้ง     หมู่ที่       4 ตำบลปากแพรก
  3.  หจก.ขนอมแสงดาว                สถานที่ตั้ง     หมู่ที่    13  ตำบลปากแพรก
  4.  ปั๊มน้ำมัน  สมเกียรติ                สถานที่ตั้ง     หมู่ที่    15  ตำบลปากแพรก
  โรงงานอุตสาหกรรม      จำนวน   1   แห่ง
  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ศรีนุรัตน์  บ้านดอน สถานที่ตั้ง     หมู่ที่    4 ตำบลปากแพรก
  และประเภทเหมืองแร่ขนาดเล็ก  จำนวน  6  แห่ง  
  2.  โรงงานปูนขาว  หมู่ที่ 9
  สถานที่พักริมทาง    จำนวน  4   แห่ง
2.3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค