องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 
หลักเกณฑ์และเงือนไชเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
บัญชีภาระงานของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการหรือพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรื
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ