องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 10 ก.พ. 2563 ]99
2 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2562 ]73
3 การชำระภาษีป้าย [ 3 ส.ค. 2558 ]79
4 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ส.ค. 2558 ]72
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ส.ค. 2558 ]71
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ส.ค. 2558 ]54
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2558 ]53
8 การชะรำภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]53
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ (บุคคลธรรมดา) [ 3 ส.ค. 2558 ]58
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ (บุคคลธรรมดา) [ 3 ส.ค. 2558 ]56
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (บุคคลธรรมดา) [ 3 ส.ค. 2558 ]56
12 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ส.ค. 2558 ]65
13 การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย [ 3 ส.ค. 2558 ]59
14 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 3 ส.ค. 2558 ]62
15 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 3 ส.ค. 2558 ]57
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ส.ค. 2558 ]56
17 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. [ 3 ส.ค. 2558 ]56
18 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ส.ค. 2558 ]55
19 การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. [ 3 ส.ค. 2558 ]54
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคู่มือประชาชน [ 3 ส.ค. 2558 ]59